Меч Србија – Грузија (1:0) пратио је и селектор ватерполиста који су покорили планету

Де­јан­ Са­вић,­ про­сла­вље­ни­ се­лек­тор­ ва­тер­по­ло­ ре­пре­зен­та­ци­је­ сво­је­вре­ме­но­ је­ са­ играчима­ био­ гост­ фуд­ба­ле­ра у­ Ста­рој­ Па­зо­ви:

– ­­Све­ че­стит­ке­ струч­ном­ шта­бу­ и­ мом­ци­ма.­ Ово­ је­ дан­ ка­да је­ си­гур­но­ по­пи­је­но­­ највише­ пи­ва­ и­ аспи­ри­на­ за­ сми­ре­ње. До­бро­ је­ што­ смо­ да­ли­ гол­ у­ 73.­ ми­ну­ту­ да­ не­ би­ мо­ра­ли­ да­ зо­ве­мо Ра­да­но­ви­ћа.­ Пра­тио­ сам­ меч­ пре­ко­ те­ле­ви­зи­је,­ ви­део­ сјај­ну­ атмосфе­ру,­ пу­бли­ку­ ко­ја­ је­ би­ла­ уз­ ове­ сјај­не­ мом­ке­ свих­ 90­ ми­ну­та.­ Дра­го­ ми­ је­ што­ ће­мо­ у­ Ру­си­ји­ гле­да­ти­ ове­ мом­ке­ у­ црвеним­ дре­со­ви­ма­, а­ не­ у­ не­ким­ дру­гим­ репрезента­ци­ја­ма.­ Огро­ман­ успех,­ фе­но­менал­на­ ствар.

zurnal.rs

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

*

Translate »